انتقاد رهبري به فيلم هاي ايراني نبود/ ما پليس را دين مدار نشان مي دهيم