ساخت نوعی دستگاه مقابله با گرافیتی که خرابکاران را «بو» می کشد