حفظ کرامت انسان ها نقطه مشترک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است