رویکرد سنتی اقتصادکشور باید به سمت اقتصاد دانش بنیان اصلاح شود