رویکرد جامعه پذیری از اولویت های سازمان ملی استاندارد است