باج خواهی مجرمان سایبری از طریق اطلاعات به اشتراک گذاشته شده کاربران