فرهادی: رییس قوه قضاییه دستور پیگیری پرونده 32 میلیارد تومانی را صادر کرد