نوبخت: قبل از مسئولیت اجرایی دولت، در مرکز تحقیقات نگاهمان را ارائه کردیم/«مکتب نیاوران» به شوخی گفت