رفتار تیموریان مثل پول گرفتنش حرفه‌ای باشد تا اتفاقی نیفتد