مخالفت عربستان، قطر و کویت با میزبانی ایران در غرب آسیا!