بدنبال ایجاد موزه و کتابخانه هنر اسلامی در تبریز هستیم