12 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین یورو 4 کشور افزوده می‌شود