محبوبیت پزشکان در میان سایر مشاغل در رتبه دوم قرار دارد