بازدید رییس سازمان بازرسی دانمارک از مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ