کهگیلویه و بویراحمد پایلوت استانداردسازی کشور انتخاب شد