تعامل مشترک اسلام و مسیحیت از ضروریات جهان امروز است