برگزاری بزرگترین کورس سوارکاری عشایر کشور در کرمانشاه