برپایی ايستگاه هاي شهري، ترافيکي و اجتماعي برای بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب