عدم نصب صندوق‌های مکانیزه فروش؛ عامل محاسبه مالیات براساس«علی الرأس»