صحنه تئاتر جشن اردیبهشت گیلان بر تلی از خاک و سیمان