10هزار میلیارد ریال برای تجاری سازی علوم اختصاص یافت