عرضه تازه ترین آثار موسسه حکمت و فلسفه در نمایشگاه کتاب