طرح آمایش سرزمین برای جلوگیری از گسترش بی رویه آموزش عالی تصویب شد/کشیک فروشی دستیاران در بیمارستانه