تعامل مشترك بين اسلام و مسيحيت از ضروريات جهان امروز است