هواداران تراکتورسازی محدودیتی برای حضور در ورزشگاه آزادی ندارند