ارنست مونیز: به توافق هسته‌ای خوب با ایران خوشبینم