قائم مقام مالی و اقتصادی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا منصوب شد