برگزاری همایش آموزش پزشکی با محوریت جایگاه آموزش در طرح تحول