نصب 40دستگاه ورزشی و بازی کودکان در بوستان های منطقه 15