تیم مذاکره کننده‌حق ندارد از جانب خودش به آمریکایی ها قول بدهد