یک کارگردان تئاتر: هنرمندان تئاتر ذیل سیاستگذاری سیاستمداران قرار نگیرند