معاون علمی رییس جمهوراز شرکت دانش بنیان زردبند یاسوج بازدید کرد