با فیلم خوب می‌توان به بازار جهانی راه یافت/ هیچ ارتباط اقتصادی با سینمای جهان نداریم