آغاز چهارمين دوره جشنواره شمسه در دارالشهداي تهران