اینوزپرس: همسایه‌های افغانستان فریب درگیری طالبان و داعش نخورند