پیگیری طرح تفکیک بخش‌جوانان از ورزش در مرحله‌نهایی