نمایشگاه باید در یک جای وسیع و خوش آب و هوا برگزار شود