بمباران فرودگاه صنعا برای جلوگیری از ورود محموله ...