ادغام سازمان های محیط زیست و جنگل ها کارشناسی نیست