استاندار قزوین: باید دین خود را به آیت الله باریک بین ادا کنیم