ساخت يک حکايت از سعدي فقط از عهده برادران کوئن برمي‌آيد