دوره‌ سختي در رابطه با کار بر روي عبارت‌بندي ها پيش رو داريم