فرآیند معاملات داخلی و بین المللی اتحادیه های تعاونی آسان می‌شود