دست AFC باز است اما حضور 100 هزار نفر احتمال محرومیت پرسپولیس را کم می‌کند