پنجمین دوره آموزش خبرنگاری به زبان عربی پایان یافت