روابط و مناسبات در نظام اجتماعی اسلام بررسی می‌شود