حمایت وزیر علوم از تمدید فعالیت مرکز منطقه‌یی پارکها و مراکز رشد یونسکو در ایران