بیش از 40 درصد دانش آموزان متوسطه کشور در هنرستان ها تحصیل می کنند