کوهدشت در مسیر توسعه و حلقه مفقوده فرهنگ سپاسگزاری