چرا دولت دربرابر تحقیر ملت ایران در مذاکرات‌ هسته‌ای هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد؟